Caries tandhals

Northern Sotho. Norwegian Nynorsk. Old Church Slavonic. Palatinate German. Pennsylvania German. Saterland Frisian. Scottish Gaelic. South Azerbaijani. Tok Pisin. Upper Sorbian. West Flemish. West Frisian.

Western Panjabi. Zamboanga Chavacano. Save preferences. A tooth is a hard, calcified structure found in the jaws of many vertebrates and used to break down food. The human teeth function to mechanically break down items of food by cutting and crushing them in preparation for swallowing and digesting. The set of hard, calcareous structures present in the mouth of many vertebrate animals, generally used for eating.

A hard, calcareous structure present in the mouth of many vertebrate animals, generally used for eating. Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary. Homo sapiens. L'ensemble des structures calcaires dures présentes dans la bouche de nombreux animaux vertébrés, utilisées généralement pour manger. Une structure calcaire dure présente dans la bouche de nombreux animaux vertébrés, utilisée généralement pour manger.

Ein hartes, kalkhaltiges Gebilde im Mund von vielen Wirbeltieren, das gewöhnlich zum Fressen benutzt wird. Hartgebilde in der Mundhöhle von Wirbeltieren. I denti sono organi durissimi che si trovano all'interno del cavo orale di molti animali. Struttura dura calcarea presente nella bocca di molti animali vertebrati, generalmente utilizzata per mangiare. Organi anatomici calcificati presente in molte specie di vertebrati. Dizionario Enciclopedico Brockhaus ed Efron.

Diccionario Enciclopédico Brockhaus y Efron. WordNet senses Description licensed under the WordNet 3. Greek WordNet senses Description licensed under the Apache 2. Wikipedia categories. Fish Teeth, tooth decay, loss of teeth, missing tooth, tooth surface, impacted tooth, posterior teeth, crooked teeth, brushing teeth, growing teeth, sharp teeth, tooth development, weeping and gnashing of teeth, sensitive teeth. Other forms. External Links.

ToothHuman tooth.

De phosphorzure KaJk speelt verreweg de gewichtigste roi. Ziehier de chemische samenstelling van het tandbeen : Basis phosphorzure kalk Vet 0. Dus, in 't geheel, Het normale glazuur is het hardste van! Het email in de nabijheid gebracht van oineraal en organische zuren loet zich spoedig op en wanneer het glazuur aange-! Als structuur onderscheidt het zich nogal veel van het tandbeen. Het cernent bekleedt den wortel en is het eekste onder de tandzelfstandigheden.

Scheikundig bestaat het uit: Phosphorzure kalk De verkalking van de ge-zamenlijke 20 melktanden is reeds in hunne kronen, als het kind geboren wordt, vol-tooid. Het is algemeen ge-kend dat het kind zonder doorgebroken tanden geboren wordt. Slechts in zeldzame gevallen vindt men reeds sommige doorgebroken, en het bijgeloof der vroegere eeu-wen heeft daarvan dikwerf een buitenge-woon voorSpellingsver mogen vastgeknoopt.

Lodewijk XIV zou met doorgebroken onder snijtanden geboren zijn. In den regel heeft het doorbreken der onder midden snijtanden niet piaats, voor de zesde levens-maand.

Daarop volgen dan, bij regelmatig verloop, de boven midden-saijtanden, dan de zijdelingsche snijtanden, de eerste kiezen de hoektanden en eindelijk de twee kiezen, zoodat het kind op het einde van het tweede jaar 20 melktanden heeft. Hierbij een meer diudelijker uitleg van het doorbreken der melktanden : 1 Midden snijtanden 6- 8 maand. Ik heb hier eene zeer duidelijke voorstel-ling gegeven, daar het zoo noodig is voor de moeders vooral op het kindje zijn tand-jes te letten.

Tcgen het zevende Ievensjaar begint de tweede cellulite eau ou graisse naturel doorbraak, te weten : de melktanden vallen uit en de blijvende bre-ken door. Ook de kaken zijn na evenredig-heid in groatte toegenomen, daar de blijvende tanden ook in omvang grooter zijn dan de melktanden.

Tegen het zesde jaar komen de 4 eerste kiezen men lette goed op het lijstje van de doorbraakboven, onder, rechts en links, elk een te voorschijn, doch, — terloops medegedeeld, — in den regel ook de minst duurzaine. Ik wil hier den opmerkzamen toehoorder aanraden goed op dien eersten kies te letten, daar het dikwijls voorkomt dat te vroeg uittrekken, groote wanverhoudingen voordoen voor de andere nog groeiende tanden.

Op het elfde Ievensjaar is de misdee-Hng der melktanden tegen hunne opvolgers gewoonlijk afgeloopen ; later, in het twaalf-de jaar, komen dan nog de 4 tweede kiezen, en eindelijk tusschen het zeventiende en veertigste jaar, de 4 wiijsheidskiezen te voorschijn. Ziehier de doorbraak der blijvende tanden : 2 2 j. Voor dat we gaan spreken over de tand-pijn, wil ik nog een raad geen aan de moeders, bij het doorbreken vam de melktanden.

Wij weten allen dat het kind bij moeilijk tanden krijgen, zeer lastig kan ziijn. Die tandjes willen maar niet doorbreken; zelfs is het kind zoo lijdend, dat het stuipen krijgt, geen goeden stoelgang heeft en zich een algemeen lijden voordoet.

Zijn er voorzorç? Ja, zeer zeker! Men zorge vooral den mond van het kind goed schoon te maken. Ook de borsten van de voedster moeten zeer zuiver gehouden worden en ook de zuiger van de zuigflesch, welke in kokend water moet gewasschen worden. Deze ziekte heeit zoowel betrekking op de melk- als voor de blijvende tanden en kiezen. Aile ziekten, waaraan de tanden blootgesteld zijn, kunnen wij hier niet nagaan omdat de tijd daartoe ont-breekt. De tandcanies is eigenbijk eene ziekte welke van buiten uit door chemische inwer-king wordt veroorzaakt.

Wat meer dat de tand goed opgebouwd is, wat minder de in werking door bedervende stoffen. Menigermate laten zich die vastheid en duurzaamheid uit hunne Kleur aflelien. De groei en vormiug tijdens het vruchtleven en het gebruiken van goede vosdsels, heeft daarop eene groote inwerking. Hoe slechter de moeders tijdens de dracht gevoed zijn, hoe minder goede chemische samenstelling van den tand en daaruit spruit dan ook voort : de eigentlijke erfelijkheid.

Wij zegden reed-s, dat de kronen der ge-zamentlijke melktanden reeds v66r de geboorte van het kind verkalken. De kronen der blijvende snij- hoektanden en der eerste waer kiozen, vormen zich ongeveer in de eerste 18 maanden van het leven, dus ongeveer tijdens de melkvoeding. De kronen der overige tanden ootwikkelen zich later bij de vaste voeding.

Op de vastheid der melktanden moeten alzoo de gezondheidstoestand en ds eigen-schap van het bloed der moeder invloed heb. De vorming van het glazuur gaat eenan abnormalen opbouw te gemoet, wanneer geen goed voedsel tôt zich wordt genomen, en kan men dit later zeer dikwijls in zeke-ren ouderdom aantoonen. Wij weten nu dat de tanden scheikùndig uit kalkzouten bestaan.

Ongetwijfeld zullen er velen zijn die den-ken : Dan fs er geene vrees voor mijne tanden te verliezen, want ik eet Lever zoet dan zuur. Een gewichtiger zuur waar wij kennis mede moeten maken, is het ;uur wat zich in den mond vormt, als verschillemde stof fen daar lang in verblijven.

De sfijsresten welke tusschen de tanden blijveai zitten, verrotten en gaan in zure gdsting over. De invloed van deze zuren hebben meer dan ooit de neiging om zich met andere K-chamen te verbinden.

Tetric+EvoCeram

De schadelijke inwerking van suiker op de tanden wordt verklaard door hare om-zetting in melkzuur. Wordt daarentegen na gebruik van suiker de mond zorgvuldig ge-reinigd, dan is suiker, in scheidkundigen zin, voor de tanden niet schadelijk. Het speeksel is in gezonden toestand al-calisch, dus rottingwerend en kan dus niet aanziem worden als ziekte-bevorderend.

Dat de ondertanden niet zooveel hol worden als de boventanden, vloeit hier uit voort, dat ze telkens met speeksel omc oeld zijn. Dus bij de aanwezigheid van zuur mood-speeksel en îen onreine mond treft men meer tandcaries.

Ziehier een kleine optelling van tan den die aangetast zijn en wel in volgorde, n. Het spoelen met gekookt water en eenige druppels pepermunt-olie heeft een zeer goede antiseptische werking.

Scariest supernatural movies of all time

Ook het opsnuiven van menthol is zeer nut-tig v66r het slapen gar a en kost waarlijk zeer weinig.